Ekonomi

Oviss framtid för den kinesiska ekonomin

Kina är världens näst största ekonomi, men framtiden är oviss på grund av en pågående handelskonflikt med USA och opålitliga siffror från de kinesiska myndigheterna. Det har länge ansetts vara den nya ekonomiska stormakten. Landet har haft en mycket snabb ekonomisk tillväxt och är idag världens näst största ekonomi efter USA.

Under tidigt 2000-tal gick Kina om många av Europas stora ekonomier och blev år 2008 världens tredje största ekonomi efter USA och Japan. Sedan år 2010 är Kina världens andra största ekonomi. De senaste åren har dock utvecklingen avstannat och framtiden är mer osäker. Den pågående handelskonflikten med USA och de opålitliga statliga tillväxtsiffrorna får omvärlden att undra hur stark den kinesiska ekonomin faktiskt är.

Handelskonflikt mellan Kina och USA

En mycket uppmärksammad handelskonflikt har uppstått mellan världens två största ekonomier. Sedan Donald Trump tillträdde som USAs president har det varit heta diskussioner om handelstullar. Hittills har länderna inte kommit överens hur det framtida handelssamarbetet kommer att se ut, men osäkerheten som råder kommer att sätta sina spår. Handelstullarna kommer att ha effekt på samtliga företag som exporterar från Kina, men även kinesiska investerare påverkas negativt. Företag kommer att vara försiktiga med långsiktiga investeringar och kommer att behöva omvärdera strategi och företagsmodell. Logistik, kunder, kapitalstruktur, produktion och ägarskap är företagsområden som kan komma att påverkas av förändringarna. Kinesiska investeringar i USA har minskat med 70% och spås fortsätta minska under 2019. I Kina syns en tydlig inbromsning i tillverkningsindustrin och exporten har minskat.

Osäkerhet kring de officiella siffrorna

Det råder även stor osäkerhet kring tillförlitligheten på Kinas officiella statistik. Bland annat är det många internationella experter som ställer sig frågande kring siffror angående den ekonomiska tillväxten. Analytiker menar att Kinas BNP prognoser är alltför stabila och positiva för att kunna anses vara trovärdiga. Kinas BNP har legat stabilt runt 6% per år. Lokala myndigheter, som samlar in den data som BNP baseras på, belönas om de lyckas nå upp till tillväxtmålen. Detta ger incitament till att ge siffror som visar en bättre situation än verkligheten. Analytiker menar att den riktiga BNP-tillväxten kan vara hälften av de officiella siffrorna. Den officiella statistiken bör istället ses som ett mått och framtidsprognos av Kinas ekonomiska politik. Det är därför svårt att veta exakt hur stark den kinesiska ekonomin är, men den ovissa framtiden kommer förmodligen ha större effekt på ekonomin än de officiella siffrorna visar.